24 feb: Auktion over skatkammerbeviser 27. februar 2017
24 feb: Selskabsmeddelelse nr. 03.2017 – Delårsrapport for 2016/17
24-02-2017 13:13:40

CHMP afgiver positiv udtalelse og anbefaler DARZALEX® (daratumumab) til behandling af recidiverende eller refraktær myelomatose

Relateret indhold
29 mar - 
Genmab dropper nu også nyheder på dansk
29 mar - 
Aktier/åbning: Mærsk trækker eliteindeks ned mens Carls..
29 mar - 
Aktier/tendens: Vestas kan komme i fokus i lysegrønt ma..
Relateret debat
08:28 - 
solsen:   "Man starter ikke et forsøg op, h..
07:52 - 
Janssens:   http://medwatch.dk/secure/Medicinal___..
07:47 - 
Nyt forsøg under opstart, taget fra proinvestor...

Selskabsmeddelelse

 • CHMP afgiver positiv udtalelse for DARZALEX til behandling af recidiverende eller refraktær myelomatose

 • Den endelige afgørelse fra Europa-Kommissionen ventes i de kommende måneder

 • Udtalelsen er baseret på data fra to fase III studier, CASTOR og POLLUX

København, Danmark; 24. februar 2017 – Genmab A/S (Nasdaq Copenhagen: GEN) har i dag meddelt, at Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) under Det Europæiske Lægemiddelagentur (European Medicines Agency – EMA) har afgivet en positiv udtalelse og anbefaler en udvidelse af den eksisterende markedsføringstilladelse for DARZALEX® (daratumumab) i den Europæiske Union. Anbefalingen gælder brugen af DARZALEX® (daratumumab) i kombination med lenalidomid og dexamethason, eller i kombination med bortezomib og dexamethason til behandling af voksne patienter med myelomatose, som har modtaget mindst én tidligere behandling. Ansøgningen om ændring af markedsføringstilladelsen blev indsendt til EMA i august 2016. I august 2012 gav Genmab Janssen Biotech, Inc. en global eksklusiv licens til at udvikle, fremstille og kommercialisere daratumumab.

Den positive udtalelse fra CHMP var baseret på data fra to fase III studier: CASTOR-studiet med daratumumab i kombination med bortezomib og dexamethason over for bortezomib og dexamethason alene til behandling af patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose, og POLLUX-studiet med daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason over for lenalidomid og dexamethason alene til behandling af patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose. Ansøgningen indeholdt også understøttende data fra to studier i det tidlige stadie: Fase I studiet MMY1001 (daratumumab i kombination med pomalidomid og dexamethason) og fase I/II studiet GEN503 (daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason). 

“Vi er meget glade for at modtage denne positive udtalelse fra CHMP, som bringer os et vigtigt skridt nærmere på potentielt at give patienter i Europa med recidiverende eller refraktær myelomatose adgang til behandling med DARZALEX. Vi ser meget frem til den endelige afgørelse fra Europa-Kommissionen vedrørende ansøgningen om at udvide indikationsområdet,” udtaler Jan van de Winkel, ph.d., Chief Executive Officer hos Genmab.

Udtalelsen fra CHMP er et af de sidste skridt i EMA’s regulatoriske proces. Der ventes en endelig afgørelse fra Europa-Kommissionen inden for to måneder.

Om CASTOR studiet

Fase III studiet CASTOR inkluderede 498 patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose. Patienterne blev randomiseret til at få enten daratumumab i kombination med subkutant bortezomib (en type kemoterapi som benævnes en proteasom-hæmmer) og dexamethason (et kortikosteroid), eller bortezomib og dexamethason alene. Studiet opfyldte det primære endpoint, som var forbedring af progressionsfri overlevelse: Hazard Ratio (HR) = 0,39, 95% CI 0,28-0,53, p<0,0001. De patienter, som fik behandling med daratumumab i kombination med bortezomib og dexamethason, opnåede en reduktion på 61% i risikoen for, at deres sygdom blev forværret i sammenligning med dem, som ikke fik daratumumab. Den mediane progressionsfri overlevelse for patienter, som blev behandlet med daratumumab, er ikke blevet nået. Til sammenligning var den mediane progressionsfri overlevelse 7,2 måneder for de patienter, der ikke fik daratumumab. Daratumumab øgede desuden markant den samlede responsrate (ORR) (83% mod 63%, p<0,0001), herunder en fordobling af raterne for et komplet respons (CR) eller bedre (19% mod 9%) og raterne for et yderst godt partielt respons (VGPR) eller bedre (59% mod 29%). Andelen af patienter, som blev testet negative for minimal residual sygdom ved en grænseværdi på 10-4 (én tumorcelle i 10.000 hvide blodlegemer), var 13,5% over for 2,8%, p<0,000006 for de patienter, der blev behandlet med daratumumab, i forhold til de patienter, der ikke fik daratumumab. De mest almindelige bivirkninger (grad 3 eller 4) hos patienter, som blev behandlet med daratumumab i kombination med bortezomib og dexamethason, over for de, som kun fik bortezomib og dexamethason, var trombocytopeni (45% mod 33%), anæmi (14% mod 16%) og neutropeni (13% mod 4%). Der blev rapporteret infusionsrelaterede reaktioner associeret med daratumumab hos 45% af patienterne, hvilke overvejende var grad 1/2, og hvilke primært optrådte under den første infusion. Dette er konsistent med den sikkerhedsprofil, der er rapporteret for hhv. daratumumab monoterapi og kombinationsterapi med bortezomib og dexamethason.

Om POLLUX studiet

I fase III studiet POLLUX blev der inkluderet 569 patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose. Patienterne blev randomiseret til at få enten daratumumab i kombination med lenalidomid (et immunmodulerende lægemiddel) og dexamethason eller lenalidomid og dexamethason alene. Studiet opfyldte det primære endpoint, som var forbedring af progressionsfri overlevelse (Hazard Ratio (HR) = 0,37; 95% CI 0,27-0,52; p<0,0001) for de patienter, der blev behandlet med daratumumab over for de patienter, der ikke fik daratumumab. De patienter, som fik behandling med daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason, opnåede en reduktion på 63% i risikoen for, at deres sygdom blev forværret i sammenligning med dem, som ikke fik daratumumab. Den mediane progressionsfri overlevelse for patienter, som blev behandlet med daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason, er ikke blevet nået. Til sammenligning var den estimerede mediane progressionsfri overlevelse 18,4 måneder for de patienter, der alene fik lenalidomid og dexamethason. Desuden øgede daratumumab markant ORR (93% mod 76%, p<0,0001, herunder en fordobling af raterne for CR eller bedre (43% mod 19%) og raterne for VGPR eller bedre (76% mod 44%). Andelen af patienter, som blev testet negative for minimal residual sygdom ved en grænseværdi på 10-4, var 29% over for 7,8%, p<0,000001 for de patienter, der blev behandlet med daratumumab, over for de patienter, der ikke fik daratumumab. De mest almindelige bivirkninger (grad 3 eller 4) hos patienter, som blev behandlet med daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason, over for de, som kun fik lenalidomid og dexamethason, var neutropeni (52% mod 37%), trombocytopeni (13% mod 14%) og anæmi (12% mod 20%). Der sås infusionsrelaterede reaktioner associeret med daratumumab hos 48% af patienterne, hvilke overvejende var grad 1/2, og hvilke primært optrådte under den første infusion. Generelt var den rapporterede sikkerhedsprofil konsistent med de kendte bivirkninger forbundet med daratumumab-monoterapi og kombinationsterapi med lenalidomid og dexamethason. 

Data fra både CASTOR-studiet og POLLUX-studiet blev publiceret i New England Journal of Medicine i henholdsvis august 2016 og oktober 2016.

Om myelomatose

Myelomatose er en uhelbredelig blodkræftform, som starter i knoglemarven og er karakteriseret ved progressiv vækst af plasmacellerne.1 Myelomatose er den tredjehyppigste form for blodkræft i USA efter leukæmi og lymfomer.2 Det anslås, at omkring 30.330 nye patienter blev diagnosticeret med myelomatose, og at ca. 12.650 døde af sygdommen i USA i 2016.3 På verdensplan blev det anslået, at 124.225 mennesker ville blive diagnosticeret, og at 87.084 ville dø af sygdommen i 2015.4 Nogle patienter med myelomatose har slet ingen symptomer, men de fleste patienter diagnosticeres som følge af symptomer som f.eks. knogleproblemer, lave blodtal, forhøjet calcium, nyreproblemer eller infektioner.5 De patienter, der ikke længere reagerer på standardbehandling, herunder med proteason-hæmmere eller immunmodulerende stoffer, har en dårlig prognose og kun få behandlingsmuligheder.6

Om DARZALEX® (daratumumab)

DARZALEX® (daratumumab) injektion til intravenøs infusion er godkendt i USA i kombination med lenalidomid og dexamethason, eller i kombination med bortezomib og dexamethason til behandling af patienter med myelomatose, som har modtaget mindst én tidligere behandling, samt som monoterapi til behandling af patienter med myelomatose, som har gennemgået mindst tre tidligere behandlingsforløb, herunder med en proteasom-hæmmer (PI) og et immunmodulerende stof, eller som er dobbelt-refraktære over for en PI og et immunmodulerende stof.6 DARZALEX var det første monoklonale antistof (mAb), der opnåede godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) til behandling af myelomatose. DARZALEX er godkendt i Europa til anvendelse som monoterapi i behandlingen af voksne patienter med recidiverende og refraktær myelomatose, hvis tidligere behandling omfattede en PI og et immunmodulerende stof, og hvis sygdom er progredieret under den sidste behandling. For yderligere oplysninger henvises til www.DARZALEX.com

Daratumumab er et humant IgG1k monoklonalt antistof (mAb), som binder med høj affinitet til CD38-molekylet, som er overudtrykt på overfladen af myelomatoseceller. Daratumumab aktiverer en persons eget immunforsvar til at angribe kræftcellerne, hvilket medfører hurtig tumorcelledød via adskillige immunmedierede virkningsmekanismer samt via immunmodulerende virkninger i tillæg til direkte tumorcelledød gennem apoptose (programmeret celledød).6,7,8,9,10

Daratumumab bliver udviklet af Janssen Biotech, Inc. i henhold til en global eksklusiv licens fra Genmab til udvikling, fremstilling og kommercialisering af daratumumab. Der pågår i øjeblikket fem kliniske fase III studier med daratumumab til førstelinjebehandling af myelomatose eller til behandling af recidiverende myelomatose, og der pågår eller planlægges yderligere studier for at vurdere daratumumabs potentiale i andre maligne og præmaligne sygdomme, hvor CD38 udtrykkes, herunder smoldering myelomatose, non-Hodgkin lymfom, NKT-celle-lymfom, amyloidosis, myelodysplastisk syndrom og solide tumorer. Daratumumab har to gange fået tildelt Breakthrough Therapy Designation-status fra FDA i USA til behandling af myelomatose både som monoterapi og i kombination med andre behandlinger. 

 

Om Genmab

Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede antistoflægemidler til behandling af kræft. Selskabet er stiftet i 1999 og har i dag to godkendte antistoffer, DARZALEX® (daratumumab) til behandling af visse myelomatose-indikationer, og Arzerra® (ofatumumab) til behandling af visse kronisk lymfatisk leukæmi-indikationer. Daratumumab er i klinisk udvikling til behandling af yderligere myelomatose-indikationer, andre blodkræftformer samt solide tumorer. En subkutan formulering af ofatumumab er i klinisk udvikling til behandling af recidiverende multipel sklerose. Genmab har også en bred klinisk og præklinisk produktportefølje. Genmabs teknologibase består af validerede og egenudviklede næste-generations antistofteknologier – DuoBody® platformen til generering af bispecifikke antistoffer og HexaBody® platformen, som skaber antistoffer med forbedret effektorfunktion. Selskabet har til hensigt at gøre brug af disse teknologier til at skabe mulighed for enten fuldt eller fælles ejerskab til fremtidige produkter. Genmab samarbejder med førende farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til www.genmab.com.

Kontakt:

Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & Communications

T: +45 33 44 77 20; M: +45 25 12 62 60; E: r.gravesen@genmab.com

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som ”tror”, ”forventer”, ”regner med”, ”agter” og ”har planer om” og lignende udtryk er fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med præklinisk og klinisk udvikling af produkter, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For yderligere oplysninger om disse risici henvises til afsnit vedrørende risiko i Genmabs seneste finansielle rapporter, som er tilgængelige på www.genmab.com. Genmab påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov.

Genmab A/S og dets dattervirksomheder ejer følgende varemærker: Genmab®, det Y-formede Genmab logo®, Genmab i kombination med det Y-formede Genmab logo™, DuoBody logoet®, HexaBody logoet™, HuMax®, HuMax-CD20®, DuoBody®, HexaBody® og UniBody®. Arzerra® er et varemærke tilhørende Novartis AG eller dets associerede selskaber. DARZALEX® er et varemærke tilhørende Janssen Biotech, Inc.

1 American Cancer Society. "Multiple Myeloma Overview." Tilgængelig via http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/multiple-myeloma-what-is-multiple-myeloma. Pr. juni 2016.

2 National Cancer Institute. "A Snapshot of Myeloma." Tilgængelig via www.cancer.gov/research/progress/snapshots/myeloma. Pr. juni 2016.

3 American Cancer Society. "What are the key statistics about multiple myeloma?" http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/multiple-myeloma-key-statistics. Pr. juni 2016.

4 GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide: Number of New Cancers in 2015. Tilgængelig på: http://globocan.iarc.fr/old/burden.asp?selection_pop=224900&Text-p=World&selection_cancer=17270&Text-c=Multiple+myeloma&pYear=3&type=0&window=1&submit=%C2%A0Execute. Pr. juni 2016.

5 American Cancer Society. "How is Multiple Myeloma Diagnosed?" http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/multiple-myeloma-diagnosis. Pr. juni 2016.

6 FDA 2015. Daratumumab Prescribing information. Tilgængelig via: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/761036Orig1s000lbledt.pdf. Last accessed December 2016.

7 De Weers, M et al. Daratumumab, a Novel Therapeutic Human CD38 Monoclonal Antibody, Induces Killing of Multiple Myeloma and Other Hematological Tumors. The Journal of Immunology. 2011; 186: 1840-1848.

8 Overdijk, MB, et al. Antibody-mediated phagocytosis contributes to the anti-tumor activity of the therapeutic antibody daratumumab in lymphoma and multiple myeloma. MAbs. 2015; 7: 311-21.

9 Krejcik, MD et al. Daratumumab Depletes CD38+ Immune-regulatory Cells, Promotes T-cell Expansion, and Skews T-cell Repertoire in Multiple Myeloma. Blood. 2016; 128: 384-94.

10 Jansen, JH et al. Daratumumab, a human CD38 antibody induces apoptosis of myeloma tumor cells via Fc receptor-mediated crosslinking. Blood. 2012;120(21):abstract 2974.

 

Selskabsmeddelelse nr. 07

CVR-nr. 2102 3884

LEI-kode 529900MTJPDPE4MHJ122

Genmab A/S

Bredgade 34E

1260 København K

Danmark

Vedhæftet fil: 07 Dara CHMP_dk_240217.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
24 mar
GEN
http://finans.dk/erhverv/ECE9448096/amerikansk-storinvestor-genmab-er-et-attraktivt-opkoeb-for-de-st..
4
26 mar
GEN
Solide kursstigninger er ikke at kimse af :-) Genmab har haft overskud i flere år og bruger deres o..
3
24 mar
GEN
du mener helt seriøst at Genmab har et efterslæb til C20........
3
07:52
GEN
Janssens:   http://medwatch.dk/secure/Medicinal___Biotek/article9465660.ece   Sklerose - Roche først..
2
07:47
GEN
Nyt forsøg under opstart, taget fra proinvestor.   https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03095118?t..
2
29 mar
GEN
Den tekniske konsolidering ser ud til at være overstået. Bunden er dobbelt testet i området 1390 og ..
2
26 mar
GEN
enig. Os fint at de benytter overskuddet til at fremskynde pipeline. 
2
26 mar
GEN
Jeg er godt tilfreds. Små 3000% de sidste fem år. Så pyt med et par kroner i udbytte.  
2
24 mar
GEN
Rising wedge identificeret som indikere kurs mod modstanden i 1488 inden for den naeste uges tid.
2
08:28
GEN
solsen:   "Man starter ikke et forsøg op, hvis der ikke er faglig begrundelse for at midlet har virk..
1

Vestas får tre ordrer i Kina - NY

29-03-2017 14:36:33
Vestas har fået tre vindmølleordrer til Kina, som alle er annonceret onsdag eftermiddag.Det danske vindmølleselskab skal levere møller til et projekt på 48 megawatt (MW) i Shandong-provinsen, til et 55 MW-projekt et uspecificeret sted i landet og til et andet 48 MW-projekt i Hebei-provinsen.Det fortæller Vestas i tre separate meddelelser.Det første projekt består af 22 V110-møller, der har en nomi..

Aktier/åbning: Mærsk trækker eliteindeks ned mens Carlsberg stiger

29-03-2017 09:36:06
Aktierne i A.P. Møller-Mærsk ligger omkring 150 kr. nede fra åbningen af aktiemarkedet onsdag - og det er lig det udbytte, der fragår aktierne. B-aktien falder med 1,1 pct. til 11.300 kr., mens A-aktien er 1,4 pct. nede i 10.880 kr.Samlet havde eliteindekset hikke fra morgenstunden - men efter 20 minutters handel har minusset bidt sig fast, og eliteindekset falder med 0,4 pct. til indeks 1069,4. D..

Aktier/tendens: Vestas kan komme i fokus i lysegrønt marked

29-03-2017 08:44:42
En større amerikansk satsning på olie og kul kan sætte Vestas i fokus fra morgenstunden, i et marked der ser ud til at åbne i plus.Præsident Donald Trump underskrev tirsdag et dekret om at tilbagerulle centrale dele af sin forgængers, Barack Obamas, klimalovgivning. Og Trump vil blandt andet fjerne et af Obamas tiltag, Clean Power Plan, fordi det ifølge dem er en hindring for olieboring og kulmine..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Vestas får tre ordrer i Kina - NY
2
Aktier/middag: Fransk storbank pifter efter Carlsberg - Pandora bakker
3
Genmab dropper nu også nyheder på dansk
4
Novo genindsender registreringsansøgning for Fiasp i USA - NY
5
TK Development kom endelig i plus og varsler ny fremgang

Relaterede aktiekurser

Genmab A/S 1.427,00 0,0% Aktiekurs uændret
Genmab AS DKK1 200,00 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
30. marts 2017 08:46:14
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170324.2 - EUROWEB1 - 2017-03-30 08:46:14 - 2017-03-30 08:46:14 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x